- Uchovnění/přeregistrace = zařazení do chovu po splnění podmínek stanovených příslušným chovatelským klubem (potvrzeno v originálu PP).

- Majitel chovného jedince poté předá originál průkazu původu, přílohu průkazu původu a bonitační kartu plemenné knize č. 2 u Českého kynologického svazu (www.kynologie.cz/plemenna-kniha/) k zapsání do evidence chovných jedinců. K zápisu se také dokládají veškerá získaná ocenění a zkoušky a zdravotní vyšetření (RTG kyčlí a loktů – nutno doložit originál vyhodnocení RTG).

- Majitel chovného jedince musí být zapsán v PP. Přeregistrace psa/feny mezi chovné jedince může být zapsána plemennou knihou pouze u jedinců se zápisovým číslem ČMKU v majetku českého rezidenta.

- Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu a do 15 dnů oznámena plemenné knize.

- Po uchovnění/přeregistraci psa je majitel povinen získání dalších ocenění a zkoušek doložit k evidenci na Plemennou knihu.

- Majitel je též povinen oznámit plemenné knize úhyn chovného jedince.

Nevyřizuje se na počkání!

Vždy je vhodné se předem domluvit na postupu a termínu vyřízení s danou pracovnicí plemenné knihy.

 

Tvorba chovatelskych stranek